tel.:+421 948 357 570

K čomu je potrebný energetický certifikát

K čomu je potrebný energetický certifikát
13. januára 2023 Marcela Surová

 

V súčasnosti už niet hádam odvetvia, v ktorom by sa nehovorilo o úspore energií a ochrane životného prostredia.

Táto téma sa nevyhýba ani stavebnému priemyslu, kedy je neustále vyvíjaný tlak na stavbu nízkoenergetických domov a stavebné materiály, čo najmenej zaťažujúce životné prostredie. Od majiteľov novopostavených alebo zrekonštruovaných domov sa preto vyžaduje energetický certifikát budovy.

 

Prečo je energetický certifikát potrebný a čo je to

Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním budovy – najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie, vetranie a na osvetlenie. Tá sa určuje výpočtom a zaraďuje stavbu do energetickej triedy podľa celkovej potreby energie a tvorby emisií oxidu uhličitého.

Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto energetickej potreby zaradí objekty do energetických tried A-G. Rovnako je to aj na elektrospotrebičoch. Energetický certifikát je neprenosný a platí iba pre konkrétnu nehnuteľnosť. Vyhotovuje sa v dvoch exemplároch. Jeden si ponecháva zhotoviteľ a druhý má k dispozícií vlastník nehnuteľnosti. Jediná výnimka, kedy môžete certifikát odovzdať je v prípade predaja nehnuteľnosti. Vtedy postupuje energetický certifikát spolu s nehnuteľnosťou novému majiteľovi.

 

 

 

Kedy je potrebný energetický certifikát

Vy ako vlastník budovy ste povinný mať energetický certifikát:

 • k dátumu začatia kolaudácie novej alebo významne obnovenej budovy
 • k dátumu, kedy bola uzatvorená zmluva o predaji budovy, o nájme budovy alebo jej samostatnej časti
 • v časovom rozmedzí do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu stavebnej úpravy budovy, ktorá má vplyv na energetickú hospodárnosť

Kontrolným orgánom pre výkon zákona o energetickej hospodárnosti budov je štátna energetická inšpekcia. Tá je oprávnená ukladať pokuty za správne delikty a prejednávať priestupky.

V prípade predaja nehnuteľnosti si kupujúci na základe energetického certifikátu vie porovnať, aké bude mať náklady na energiu. Na stránke www.inforeg.sk si viete pozrieť zoznam certifikovaných stavieb, ale aj štatistiky certifikovaných stavieb za určité obdobia.

 

Potrebné údaje k vyhotoveniu energetického certifikátu

Na to, aby ste si mohli dať vyhotoviť energetický certifikát, je nutné doložiť niektoré údaje o nehnuteľnosti. A tie sú:

 • základné údaje o budove, adresa, číslo parcely – údaje z listu vlastníctva
 • projektovú dokumentáciu objektu, najmä pôdorysy všetkých podlaží, zvislé rezy, pohľady na budovu
 • skladby budovy, najmä obvodových stien, strechy, podláh
 • špecifikácie otvorových konštrukcií, ako sú okná, dvere, presklené steny
 • projekt vykurovania a prípravy teplej vody, typ kotla a zásobníka TUV
 • pri veľkých objektoch podľa potreby aj projekt vzduchotechniky a elektroinštalácie
 • fotodokumentácia objektu a zariadení, vrátane štítkov

 

 

Energetické triedy

Energetický certifikát je akési „osvedčenie“ alebo „preukaz“ budovy. Okrem identifikačných údajov budovy obsahuje aj zaradenie do energetickej triedy od A do G, pričom trieda A je z hľadiska spotreby energie najlepšia. Pri rodinných domoch sa do triedy A zaraďujú iba nízkoenergetické domy s minimalizovaným únikom tepla a energeticky úspornými technológiami ako sú napr. tepelné čerpadlo, vetranie s rekuperáciou tepla, solárne kolektory, infražiariče a pod. Niektoré novostavby spĺňajúce platné normy môžu byť zaradené do triedy C, prípadne aj D. Typickým príkladom sú veľmi členité domy alebo aj bungalovy, kde je nevýhodnejší pomer vonkajšej plochy k vnútornej podlahovej ploche. Takže významný faktor pri zatriedení do energetickej triedy je aj samotný tvar budovy, keďže kompaktný tvar znamená menší obvodový plášť a teda aj menšie tepelné straty.

 

 

Okrem zaradenie nehnuteľnosti do energetickej triedy, v energetickom certifikáte nájdete ďalšie dva popisy a tie sú:

Popis aktuálneho stavu:

 • obvodového plášťa – obvodový plášť z tehlového muriva navrhujeme zatepliť polystyrénom EPS 70F hr. 160 mm
 • strechy, podláh a stropov – strop s povalou navrhujeme zo strany povaly zatepliť minerálnou vlnou hr. 300 mm.
 • otvory – dverové a okenné výplne navrhujeme nahradiť novými z plastových profilov s izolačným trojsklom s hodnotou Ug = 0,6 W/m2K.

Popis navrhovaných riešení:

 • návrh použitého materiálu
 • návrh potrebnej hrúbky
 • definovanie požadovaných tepelnoizolačných vlastností

 

 

Ak ste sa po prečítaní týchto riadkov rozhodli, že si necháte vyhotoviť energetický certifikát, je to správne rozhodnutie. Je to príležitosť, ako platiť menej za spotrebu energie.

 

ZDROJE: https://www.komnatan.sk/energeticky-certifikat/
http://www.privileg.sk/energeticky-certifikat.html

0 Comments

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*